Navigace

Obsah

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Soběslav

 

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou novým nástrojem územního plánování. Legislativní rámec ÚAP je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Pořizuje je úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

ÚAP obsahují:

  • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (119 sledovaných jevů), jejichž výstupem jsou: výkres hodnot území, výkres limitů využití územívýkres záměrů na provedení změn v území,
  • rozbor udržitelného rozvoje území, který je zpracován na základě SWOT analýzy v tematickém členění na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci a hospodářské podmínky a jehož výstupem je výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Úřad územního plánování ÚAP průběžně aktualizuje na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořizuje jejich úplnou aktualizaci.

 

IOP

ÚAP ORP Soběslav 2012

2. Aktualizace územně analytických podkladů 2012

Výkres limitů Staženo: 1126x

Výkres záměrů Staženo: 1377x

Výkres problémů Staženo: 1072x

Rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 863x

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 1098x

ÚAP ORP Soběslav 2010

1. Aktualizace územně analytických podkladů 2010

Výkres záměrů Staženo: 1095x

Výkres problémů Staženo: 1051x

Rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 1235x

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 1557x

Výkres hodnot Staženo: 806x

Výkres limitů Staženo: 744x

ÚAP ORP Soběslav 2008

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Soběslav 2008

Výkres hodnot území Staženo: 637x

Výkres limitů využití území Staženo: 777x

Výkres záměrů na provedení změn v území Staženo: 651x

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci Staženo: 635x

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 1528x

Stránka