Navigace

Obsah

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Mimořádnou událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví a majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Krizovou situací je mimořádná událost, která nejde zvládnout běžnými prostředky IZS a musí se vyhlásit krizový stav.

Městský úřad Soběslav zajišťuje připravenost obce na řešení mimořádných události nebo krizových situací:

  • organizuje přípravu obce na mimořádnou událost nebo krizovou situaci,
  • rozpracovává úkoly krizového plánu kraje,
  • poskytuje hasičskému záchrannému sboru podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního a krizového plánu kraje,
  • podílí se provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem,
  • zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozící nebezpečím,
  • podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce,
  • shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce,
  • podílí se na zajištění veřejného pořádku,
  • plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace,
  • seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení.

 

Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.