Navigace

Obsah

ČINNOST  MĚSTA  SOBĚSLAVI  A  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  SOBĚSLAV  NA  ÚSEKU  POŽÁRNÍ  OCHRANY

 

Samostatná působnost.

 

Město Soběslav

 • zřizuje jednotky sborů dobrovolných hasičů, které provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu;

 • udržuje akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů;

 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sborů dobrovolných hasičů;

 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů;

 • zajišťuje péči o členy jednotek sborů dobrovolných hasičů;

 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy;

 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů preventivní zdravotní prohlídky;

 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu;

 • zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany;

 • zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár;

 • zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti;

 • umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území města podle nařízení kraje a přispívá na provoz vybavení těchto jednotek;

 • organizuje preventivně výchovnou činnost;

 • obecně závaznou vyhláškou vydá požární řád města a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob;

 • plní obdobně povinnosti uložené zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

   

Přenesená působnost

 

Městský úřad Soběslav

 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů na jejich odborné přípravě;

 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu;

 • zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod;

 • zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů k zásahům mimo svůj územní obvod.