Navigace

Obsah

Místní poplatky

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška 1/2011 o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 Město Soběslav vybírá tyto místní poplatky:

A)  POPLATEK ZE PSŮ

splatnost poplatku: k 31. 3. kalendářního roku

sazba  poplatku:

 • v rodinných domcích a obytných chatách 300,-Kč za jednoho psa a za dalšího činí 450,-Kč
 • ve všech nájemních a bytových domech 800,-Kč za jednoho psa a za dalšího 1.200,-Kč
 • na samotách (viz. vyhláška města č. 1/2011) za jednoho psa 100,-Kč a za dalšího 150,-Kč
 • pro poživatele invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který jejich jediným zdrojem příjmů a pro poživatele sirotčího důchodu činí sazba poplatku 200,-Kč za jednoho psa ročně a za dalšího 300,-Kč

B)  POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POBYT

splatnost poplatku: vždy do 5. dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost

sazba poplatku: 10,-Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

C)  POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

splatnost poplatku:

 • doba kratší než 1 den nejpozději v den zahájení užívání
 • doba delší než 1 den nejpozději do 3 dnů od ukončení užívání
 • poplatek stanovený roční paušální částkou do 31. 1. kalendářního roku

sazba poplatku: je uvedena v příloze vyhlášky města č. 1/2011 platí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství i za každý započatý den

D)  POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

splatnost poplatku: nejpozději do 10. dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost

sazba poplatku: 4,-Kč za každé využité lůžko a den

E)  POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (dále jen poplatek za odpad)

splatnost poplatku: k 31. 3. kalendářního roku

sazba poplatku: 600,-Kč za kalendářní rok

 


Poplatky je možné zaplatit hotově nebo na účet města Soběslav.

pokladna na služebně městské policie:

 • poplatek ze psů
 • poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
 • poplatek za užívání veřejného prostranství
 • poplatek z ubytovací kapacit
 • poplatek za odpad

hlavní pokladna na náměstí Republiky 59/I:

 • poplatek za odpad
 • neuhrazené místní poplatky za odpad z předešlých let (po domluvě s paní Jelínkovou)

 

Čísla účtů:

 • místní poplatek za odpad: 78-1214150287/0100 vedený u KB, a.s. variabilní symbol: bude zaslán do schránky
 • ostatní  místní poplatky: 19-0701490399/0800 vedený u ČS, a.s. variabilní symboly:
  • poplatek ze psa – 1341
  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – 1342
  • poplatek za užívání veřejného prostranství – 1343
  • poplatek z ubytovací kapacity - 1345

Variabilní a specifický symbol: U konkrétní platby je vždy nezbytně nutné uvést variabilní symbol, případně i specifický symbol, kterým je platba identifikována. Specifický symbol je uveden na dokladu, na jehož základě je platba prováděna (složenka, platební výměr apod.). Dále je vhodné do poznámky pro příjemce uvést jméno, popřípadě adresu, číslo popisné.


 

Úřední hodiny pro veřejnost:

 • pondělí: 7:00 hod. – 11:00 hod. a 11:30 hod. – 17:00 hod.
 • středa:  7:00 hod. – 11:00 hod. a 11:30 hod. – 17:00 hod.

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@musobeslav.cz

ID datové schránky: gfvbpaq

Seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob:

 • Andrea Jelínková – certifikát QCA, sériové číslo certifikátu: 2938216