Navigace

Obsah

Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny

Je zřízený zastupitelstvem města, je jeho poradním orgánem a plní úkoly, kterými je pověřen. Členové jsou jmenováni zastupitelstvem, jak stanovuje zákon o obcích.

Výbor pro Průmyslovou zónu Soběslav byl jednohlasně ustanoven na jednání Zastupitelstva města Soběslav dne 3.2.2021 usnesením ZM 13/094/2021.

Každotýdenní jednání, analýzy předloženého projektu v kontextu s celkovým územím určeným pro rozvoj průmyslové zóny postupně přinášejí nové informace v jednotlivých oblastech. Na jednání jsou přizváni odborníci, abychom mohli kvalifikovaně vyhodnotit všechny další kroky a možnosti. Oporou k řešení jednotlivých témat jsou dostupné dokumenty a posudky. Výbor se při své práci opírá o možné legislativní nástroje, vychází ze stávajícího Územního plánu a používá i dokumenty města Soběslav jako je Územní studie, nebo Generel krajinného rázu Jihočeského kraje.

Nutné je podtrhnout vnímání hlavní filosofie rozvoje průmyslové zóny v kontextu s daným územím, stanovit potřebná regulativa, která nám legislativa umožní a definovat limity daného území.

Jdeme cestou regulace celé průmyslové zóny s ohledem na daná fakta a zákonné možnosti.