Navigace

Obsah

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Soběslav
 

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou novým nástrojem územního plánování. Legislativní rámec ÚAP je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Pořizuje je úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

ÚAP obsahují:

  • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (119 sledovaných jevů), jejichž výstupem jsou: výkres hodnot území, výkres limitů využití územívýkres záměrů na provedení změn v území,
  • rozbor udržitelného rozvoje území, který je zpracován na základě SWOT analýzy v tematickém členění na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci a hospodářské podmínky a jehož výstupem je výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Úřad územního plánování ÚAP průběžně aktualizuje na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořizuje jejich úplnou aktualizaci.

 

IOP

ÚAP ORP Soběslav 2020

5. Aktualizace územně analytických podkladů 2020

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 445x

Rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 293x

Karty obcí Staženo: 269x

Výkres hodnot Staženo: 258x

Výkres limitů Staženo: 243x

Výkres záměrů Staženo: 248x

Výkres problémů Staženo: 264x

ÚAP ORP Soběslav 2016

4.Aktualizace územně analytických podkladů 2016

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 1,075x

Výkres hodnot Staženo: 808x

Výkres limitů Staženo: 754x

Výkres záměrů Staženo: 920x

Rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 911x

Výkres problémů Staženo: 779x

ÚAP ORP Soběslav 2014

3. Aktualizace územně analytických podkladů 2014

Podklad pro rozbor udrzitelneho rozvoje Staženo: 1,550x

Rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 1,498x

Výkres hodnot území Staženo: 1,054x

Výkres limitů území Staženo: 997x

Výkres záměrů území Staženo: 1,293x

Výkres problémů území Staženo: 1,021x

ÚAP ORP Soběslav 2012

2. Aktualizace územně analytických podkladů 2012

Výkres hodnot Staženo: 1,333x

Stránka