Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství města –přehled příjmů a výdajů za rok 2020

Typ: ostatní
odpadové hospodářství města.

Systém odpadového hospodářství města Soběslavi se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 3/2018, kterou je stanoven systém nakládání s komunálními odpady a obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019, kterou je stanoven místní poplatek za odpady.  Sazba poplatku činí 600,- Kč.

Plátcem poplatku je osoba s trvalým pobytem na území města Soběslavi a dále vlastník stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci. Poplatek platí rovněž vlastník domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu. 

Pro přehlednost jsou příjmy a výdaje za odpadové hospodářství města za rok 2020 uvedeny v tabulce na konci tohoto článku.

Hlavním zdrojem příjmů v oblasti odpadového hospodářství jsou příjmy od občanů (úhradou poplatku za odpad) a také od podnikatelů zapojených do systému svozu komunálního odpadu na základě smluv uzavřených s městem. Celkem takto město v roce 2020 vybralo zhruba 5,1 mil Kč.

Významnou příjmovou položkou je příspěvek získávaný od společnosti EKO-KOM jako částečná úhrada nákladů vynaložených na třídění odpadu. Výše této částky je ovlivněna jednak hustotou sítě kontejnerů na separovaný odpad, druhy separovaných odpadů a především množstvím vyseparovaného odpadu. Tento příjem činil 765 tis. Kč.

Poslední příjmovou položkou v částce 5,5 tis Kč je příjem za množství odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře formou tzv. zpětného odběru. Jedná se tedy o lednice, mrazáky televizory, počítače, malé spotřebiče a také zářivky. Všechen tento odevzdaný odpad je odvážen k dalšímu zpracování.

Co se týče nákladů za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu od občanů i podnikatelských subjektů zaplatilo město v roce 2020 více než 4,4 mil Kč.

Svoz separovaného odpadu stál město v loňském roce téměř 1,5 mil Kč. Ve městě je celkem 109 kontejnerů na 26 stanovištích, některé druhy odpadu jsou sváženy i dvakrát týdně.

Na sběrném dvoře mohou občané města bezplatně odevzdat nebezpečné odpady jako např. motorový olej, léky, barvy a rozpouštědla, autobaterie, znečištěné obaly plastové i kovové, pneumatiky, polystyren a další. V rámci již zmíněného zpětného odběru rovněž lednice, mrazáky televizory, počítače, malé spotřebiče a také zářivky a výbojky. Za tyto služby město uhradilo částku 594 tis. Kč. Tato částka samozřejmě obsahuje také mzdové náklady na provoz sběrného dvora, který je otevřen 4 dny v týdnu. 

Ve sběrném dvoře mohou občané odevzdat rovněž zelený odpad, stavební a velkoobjemový odpad, jehož odvoz a likvidaci zajišťuje Správa města Soběslavi. Velkoobjemový odpad lze odevzdat max. do 500 kg/osoba/rok (beton, cihla, tašky, zemina). Jiné stavební odpady, jako např. eternit, sádrokarton, izolační materiál (lepenka, a térový papír) na sběrném dvoře dle vyhlášky č. 3/2018 čl. 9 odevzdat nelze. SMS, s.r.o., zajišťuje rovněž obsluhu velkoobjemových kontejnerů pro likvidaci zeleného odpadu v průběhu roku, úklid černých skládek, vývoz odpadkových košů, odvoz odpadu ze hřbitova a další služby na úseku odpadového hospodářství. Za tyto služby město zaplatilo téměř 2,8 mil. Kč.

Pro úplnou informaci dále uvádíme údaj o produkci odpadu v loňském roce.   Celkové množství směsného komunálního odpadu dosáhlo 2 024 t a velkoobjemového odpadu 322 t. Občané města v roce 2020 vytřídili 145 t papíru, 59 t plastů, 127 t skla, 8,2 t kovů a 4,5 t nápojových kartonů.

Jak je z výše uvedeného textu patrné, město Soběslav v roce 2020 doplácelo na likvidaci odpadu téměř 3,5 mil. Kč. Tato částka se za posledních 5 let téměř zdvojnásobila a to především díky rozšíření provozu sběrného dvora a také výrazným navýšením kontejnerů na separovaný odpad instalovaných po městě.  Třídění odpadu se považuje za společenskou odpovědnost a zároveň je nejčastějším projevem šetrného chování k životnímu prostředí.

Příjmy (Kč) 2020

 

Náklady (Kč) 2020

 

občané (místní poplatek)

4 101 823,-

za odvoz  popelnic - směsný odpad

4 427 434,-

podnikatelé

989 073,-

za odvoz nádob na tříděný sběr

1 495 634,-

EKO-KOM, a.s. (příspěvek na třídění)

765 585,-

sběrný dvůr – RUMPOLD

 

HOKOV - svoz papíru

 

594 965,-

 

58 791,-

zpětný odběr

5 584,-

SMS  s.r.o.

2 781 553,-

Příjmy (Kč) celkem

5 862 065,-

Náklady (Kč) celkem

9 358 377,-

Ztráta hrazená městem

 

 

3 496 312,- 

Klára Borčová, odbor ŽP

 


Vytvořeno: 10. 5. 2021
Poslední aktualizace: 10. 5. 2021 16:14
Autor: Klára Borčová