Navigace

Obsah

Povodňové plány

jsou dokumenty, které zajišťují včasné a spolehlivé informace o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a organizaci záchranných prací v zaplaveném území. Jsou každoročně aktualizovány a doplňovány.

Legislativně je ochrana před povodněmi upravena v §§ 63-87 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen řídit se příkazy povodňových orgánů (§ 63 odst. 3 vodního zákona).

Povodňový plán města Soběslavi je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na správním území města.

Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Soběslav je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na území ORP Soběslav.

Stránka

  • 1