Navigace

Obsah

Předprostor škol v Soběslavi

Typ: projekty
Cílem projektu revitalizace předprostoru základní školy a gymnázia v Soběslavi je zvýšit bezpečnost dopravy, rekonstrukce veřejného osvětlení, odvodnění ploch a realizace sadových úprav.

Předmětem záměru je revitalizace předprostoru škol. V současné době je zde asfaltová plocha doplněná trávníkem a keři, která již nesplňuje požadavky na bezpečný pohyb osob, zejména hendikepovaných.

Stavebními úpravami bude jasně vymezena plocha určená pro jízdu vozidel zaměstnanců školy, údržby a IZS. Plocha před základní školou bude primárně sloužit shromažďování a odpočinku osob, ale svými technickými parametry umožní pojezd lehkých nákladních vozidel pro možnost občasného zásobování školy.

Pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu v třídě Dr. E. Beneše je navržen posun zastávky autobusů, zřízení dvojice parkovacích stání v režimu K+R a úprava kolmých parkovacích stání, které budou nově přiléhat k vozovce a chodník bude veden až za nimi. Dále je pro bezpečnost chodců navržen nový přechod pro chodce, v jehož místě byla navržena vysazená chodníková plocha tak, aby šířka komunikace v místě přechodu klesla na hodnotu 7,0 m.

V části komunikace svažující se k fotbalovému hřišti je navrženo parkoviště pro celkem 15 stání, z toho 1 vyhrazené pro osoby pohybově a těžce pohybově postižené. Podél tř. Dr. E. Beneše byl navržen parkovací pás pro celkem 9 osobních automobilů v kolmém uspořádání, z toho 1 stání vyhrazeno pro osoby pohybově a těžce pohybově postižené.

Odvodnění se týká části střechy, komunikace, chodníků a travnatých ploch. Dešťová voda z travnatých ploch bude zachycena v povrchových vsakovacích průlezích s částečnou retencí.

Dále bude provedena celková rekonstrukce veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů, použití LED svítidel a přisvětlení prostoru přechodu pro chodce.

Součástí revitalizace jsou i sadové úpravy. Podél rušné komunikace a obslužné komunikace v prostoru „náměstí“ je navržena uliční alej. Zde budou vysazeny menši liniové skupinky dřevin. Solitérní stromy doplňuji nově vzniklé plochy vegetace v blízkosti obou škol. Druhově byla volena okolní přirozená vegetace a vegetace dobře snášející městské prostředí, byly zvoleny dřeviny s výrazným kvetením či podzimním barvením listů. Nové okrasné záhony budou osázeny extenzivními trvalkovými výsadbami do štěrku. Většina zelených ploch bude využita k výsevu bylinného trávníku, předpokládá se nízké sečeni a intenzivní sešlap.

Finanční podpora:

Na část akce byla přijata dotace ze Státního fodnu dopravní infrastruktury,  opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020, ve výši 709.385,- Kč.

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Náklady stavební akce:  13.151.007,- Kč

Termín realizace: do konce roku 2020


Přílohy

Vytvořeno: 28. 1. 2020
Poslední aktualizace: 11. 5. 2021 13:54
Autor: Ing. Hana Petrů