Navigace

Obsah

Předprostor škol v Soběslavi

Typ: projekty
Cílem projektu revitalizace předprostoru základní školy a gymnázia v Soběslavi bylo zvýšení bezpečnosti dopravy, rekonstrukce veřejného osvětlení, odvodnění ploch a realizace sadových úprav.

Popis projektu:

Předmětem záměru byla revitalizace předprostoru škol ZŠ E. Beneše a gymnázia při splnění požadavků na bezpečný pohyb osob, zejména hendikepovaných.

Stavebními úpravami byla jasně vymezena plocha určená pro jízdu vozidel zaměstnanců školy, údržby a IZS. Plocha před základní školou primárně slouží shromažďování a odpočinku osob, ale svými technickými parametry umožní pojezd lehkých nákladních vozidel pro možnost občasného zásobování školy.

Pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na třídě Dr. E. Beneše došlo k posunu zastávky autobusů, zřízení dvojice parkovacích stání v režimu K+R a úpravě kolmých parkovacích stání. Dále pro bezpečnost chodců vznikl nový přechod pro chodce tak, že šířka komunikace v místě přechodu klesla na hodnotu 7,0 m.

V části komunikace svažující se k fotbalovému hřišti vzniklo parkoviště pro celkem 15 stání, podél tř. Dr. E. Beneše parkovací pás pro celkem 9 osobních automobilů v kolmém uspořádání, z toho je u každého parkoviště 1 stání vyhrazeno pro osoby pohybově a těžce pohybově postižené.

Dešťová voda z travnatých ploch je zachycena v povrchových vsakovacích průlezích s částečnou retencí. Byla provedena i celková rekonstrukce veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů, použití LED svítidel a přisvětlení prostoru přechodu pro chodce.

Součástí revitalizace byly také sadové úpravy s uliční alejí a menšími liniovými skupinkami dřevin. Nově vzniklé plochy vegetace v blízkosti obou škol jsou osázeny přirozenou vegetací a vegetací dobře snášející městské prostředí – jedná se o dřeviny s výrazným kvetením či podzimním barvením listů, okrasné záhony s extenzivními trvalkovými výsadbami.

Finanční podpora:

Na část akce byla přijata dotace ze Státního fodnu dopravní infrastruktury,  opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020, ve výši 709.385,- Kč.

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Náklady stavební akce:  13.853.031,- Kč

Termín realizace: 2019 - 2021


Vytvořeno: 28. 1. 2020
Poslední aktualizace: 12. 11. 2021 12:24
Autor: Ing. Hana Petrů