Obsah

V ČR existují tři signály sirén,

ale pouze jeden signál je pro varování obyvatel

 

Signál "Všeobecná výstraha" pro varování občanů:

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

 

Signál "Požární poplach" pro vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany :

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Přerušovaný

60 vteřin

Požární poplach


Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón "HOŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).

Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

 

Signál  "Zkouška sirén":

Tón sirény

Délka tónu

Název signálu

Nepřerušovaný

140 vteřin

Zkouška sirén


Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin v poledne akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
V případě „mluvících“ sirén také slovy „TOTO JE ZKOUŠKA SIRÉN“ .

 

KDYŽ  ZAZNÍ  SIRÉNA  ( všeobecná výstraha )

 

Okamžitě se ukryjte

 

Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být obchod, veřejná budova provozovna, úřad, kancelář, soukromý byt apod.

Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

V případě, že není nablízku žádný vhodný úkryt, použijte k ochraně dýchacího ústrojí alespoň kapesník či jiný hadr, nejlépe navlhčený, k ochraně ostatních částí těla pláštěnku, deštník…

 

Zavřete dveře a okna

 

Když jste v budově, zavřete, případně utěsněte dveře a okna Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 

Zapněte rádio nebo televizi, sledujte internet

 

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte radiopřijímače v mobilním telefonu nebo radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem.

 

Kde dopředu získat informace o možných zdrojích nebezpečí

 

Dopředu lze získat informace o charakteru možného ohrožení v dané obci nebo území, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

Zaměstnavatel má povinnost dopředu informovat své zaměstnance o možných zdrojích rizik na pracovišti a o postupech, jak se chovat v případě ohrožení.