Obsah

Před povodní

 

 • Včas se informujte na  obecním úřadě, nenachází-li se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemky v zátopovém území a jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení při povodni.
 • Pokud je vaše nemovitost v záplavovém území, zajistěte, aby ploty, drobné stavby bez základů, hranice dříví a jiný materiál netvořily druhotné překážky v průtoku vody.
 • Zvažte, kdy je výhodnější utěsnit budovy, nebo kdy je lepší umožnit volný průtok vody. Pro utěsnění si připravte pytle s pískem a jiný těsnící materiál (PUR pěna, bitumenové tmely …)
 • Sledujte předpovědní povodňovou službu, skutečný stav na vodních tocích, předpověď počasí, sledujte hromadné sdělovací prostředky, hlášení místního rozhlasu a úřední desku městského nebo obecního úřadu.
 • Pokud je zřejmé, že vás povodeň zasáhne, přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte nebo jinak zabezpečte věci, které by mohla voda odnést.
 • Připravte se na evakuaci, případně i domácích zvířat. S evakuací zvířat si budete muset většinou poradit sami.
 • Připravte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu, řiďte se pokyny povodňových orgánů.
 • Dopravní prostředek včas vyvezte na bezpečné místo mimo záplavové území a mějte ho připravený  k odjezdu.

 

Při  povodni

 

 • Řiďte se pokyny povodňových orgánů obce.
 • Připravte se na evakuaci a řiďte se pokyny k evakuaci.
 • Máte li možnost, přesuňte se k příbuzným nebo známým mimo zátopu.
 • Na základě pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený prostor.
 • Před odchodem vypněte hlavní vypínače a uzavřete přívody energií a vody, a to i v případech, že byla jejich dodávka přerušena.

 

Po povodni

 

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí – statiku, rozvody energií.

 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Likvidaci provádějte s požitím osobních ochranných prostředků – rukavice, respirátory apod.

 • Před zahájením vysoušení odstraňte obložení stěn, neprodyšné omítky a zateplení, tapety, koberce, popřípadě odkryjte základy stavby.

 • Optimální je postupné vysoušení při zvýšeném průvanu, k urychlení vysušení místností použijte zdroje tepla v kombinaci s větráním, nebo vysoušeče.

 • Ve vlastní studni proveďte několikanásobné odčerpání vody a desinfekci, nechte udělat laboratorní prověření kvality vody a nebo raději vyčištění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.

 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte pomoc.

 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.