Obsah

Krizové situace

 

Krizovou situací je dle § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), „mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu a dle § 2 písm. b) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací“. Ke zmíněným krizovým stavům je nutné ještě doplnit válečný stav, který je uveden v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, a v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb.

 

1. Stav nebezpečí

 

Vyhlašuje

Hejtman kraje ( primátor hlavního města Prahy );

Důvod

jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému;

Území          

celý kraj nebo jeho část;

Doba trvání

nejvýše 30 dnů (prodloužení doby jen se souhlasem vlády);

 

Viz § 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Nouzový stav

 

Vyhlašuje

Vláda České republiky popřípadě předseda vlády;

Důvod

v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost;

Území          

celý stát nebo jen omezené území státu;

Doba trvání

nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká sněmovna);

 

Viz čl. 5 a 6 Ústavního zákona č.110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Stav ohrožení státu

 

Vyhlašuje

Parlament České republiky na návrh vlády;

Důvod

je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy;

Území          

celý stát nebo jen omezené území státu;

Doba trvání

není omezeno.

 

Viz čl. 7 Ústavního zákona č.110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Válečný stav

 

Vyhlašuje

Parlament České republiky

Důvod

je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení;

Území          

celý stát;

Doba trvání

není omezeno.

 

Viz čl. 43 Ústavního zákona č.1/1993 Sb., ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2 Ústavního zákona č.110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů