Navigace

Obsah

Odbor životního prostředí

Úřední hodiny

pondělí7:00 - 11:0011:30 - 17:00
středa7:00 - 11:0011:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

 • Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
 • Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi
 • Ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o odpadech
 • Vydává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů a v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • Kontroluje, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o odpadech a předpisech souvisejících
 • Je dotčeným orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • Zpřístupňuje informace o stavu ovzduší
 • Rozhoduje o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší
 • Ukládá pokuty za porušení jím spravovaných činností dle zákona o ovzduší
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ovzduší a předpisech souvisejících
 • Povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu
 • Vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků
 • Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • Ukládá opatření a vykonává státní dozor na úseku ochrany přírody a krajiny
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny a předpisech souvisejících
 • Rozhoduje o souhlasu k návrhům ÚPD, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • Rozhoduje o umístění staveb v ochranném pásmu lesa
 • Rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o lesích a předpisech souvisejících
 • Vykonává státní správu na úseku myslivosti
 • Provádí uznání honiteb
 • Jmenuje a odvolává myslivecké hospodáře
 • Vydává lovecké a rybářské lístky
 • Schvaluje plán mysliveckého hospodaření a lovu
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o myslivosti a předpisech souvisejících
 • Vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí  zemědělské půdy
 • Ukládá změny kultury zemědělské půdy na pozemcích do výměry 1 ha
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ochraně ZPF
 • Je speciálním stavebním úřadem pro vodní stavby
 • Řeší otázky povodní, zajišťuje vypracování povodňových plánů a jejich aktualizaci
 • Upravuje, omezuje či zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 • Povoluje pro potřeby jednotlivých občanů nebo právnických osob odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo jinými vodami
 • Vydává vyjádření a souhlasy
 • Schvaluje kanalizační řády a manipulační řády vodních děl
 • Provádí vodoprávní dozor nad vodními díly
 • Vykonává veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací
 • Řeší další úkoly vyplývající z vodního zákona a předpisech souvisejících
 • Zajišťuje údržbu městských studní

Osoby

JménoFunkceTelefon
Staňková Marie, Ing.Vedoucí odboru381508160
Hniličková Ivana, Ing.Vodní hospodářství, ZPF381508148
Mošnička Jan, Ing.Odpadové hospodářství381508158
Kačur RomanLesní hospodářství, myslivost381508159
Podlaha ZdeněkOchrana přírody a krajiny381508163
Petrů Klára, Bc.Vodní hospodářství, rybářské lístky381508161
Borčová KláraVodní a odpadové hospodářství města381508149