Navigace

Obsah

Odbor životního prostředí

Úřední hodiny

pondělí7:00 - 11:0011:30 - 17:00
středa7:00 - 11:0011:30 - 17:00
Adresy
náměstí Republiky 59, 39201 Soběslav

Pracovní činnost:

 • Uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
 • Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi
 • Ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o odpadech
 • Vydává vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady, ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů a v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • Kontroluje, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o odpadech a předpisech souvisejících
 • Je dotčeným orgánem v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • Zpřístupňuje informace o stavu ovzduší
 • Rozhoduje o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší
 • Ukládá pokuty za porušení jím spravovaných činností dle zákona o ovzduší
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ovzduší a předpisech souvisejících
 • Povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu
 • Vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků
 • Vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma
 • Vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • Ukládá opatření a vykonává státní dozor na úseku ochrany přírody a krajiny
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny a předpisech souvisejících
 • Rozhoduje o souhlasu k návrhům ÚPD, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky
 • Rozhoduje o umístění staveb v ochranném pásmu lesa
 • Rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o lesích a předpisech souvisejících
 • Vykonává státní správu na úseku myslivosti
 • Provádí uznání honiteb
 • Jmenuje a odvolává myslivecké hospodáře
 • Vydává lovecké a rybářské lístky
 • Schvaluje plán mysliveckého hospodaření a lovu
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o myslivosti a předpisech souvisejících
 • Vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí  zemědělské půdy
 • Ukládá změny kultury zemědělské půdy na pozemcích do výměry 1 ha
 • Plní další úkoly vyplývající ze zákona o ochraně ZPF
 • Je speciálním stavebním úřadem pro vodní stavby
 • Řeší otázky povodní, zajišťuje vypracování povodňových plánů a jejich aktualizaci
 • Upravuje, omezuje či zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 • Povoluje pro potřeby jednotlivých občanů nebo právnických osob odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo jinými vodami
 • Vydává vyjádření a souhlasy
 • Schvaluje kanalizační řády a manipulační řády vodních děl
 • Provádí vodoprávní dozor nad vodními díly
 • Vykonává veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací
 • Řeší další úkoly vyplývající z vodního zákona a předpisech souvisejících
 • Zajišťuje údržbu městských studní

Osoby

JménoFunkceTelefon
Staňková Marie, Ing.Vedoucí odboru381508160
Hniličková Ivana, Ing.Vodní hospodářství, ZPF381508148
Mošnička Jan, Ing.Odpadové hospodářství381508158
Kačur RomanLesní hospodářství, myslivost381508159
Podlaha ZdeněkOchrana přírody381508159
Petrů Klára, Bc.Rybářské lístky381508161
Borčová KláraVodní a odpadové hospodářství města381508149