Navigace

Obsah

Výběrové řízení na zkušebního komisaře

Typ: zaměstnanci | informace | aktuality
Městský úřad Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka Městského úřadu v Soběslavi - zkušebního komisaře.
 
M ě s t o  S o b ě s l a v
vyhlašuje podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonůvýběrové řízení na obsazení místa
pracovníka Městského úřaduv Soběslavi – zkušební komisař
 
Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 1/I, Soběslav.
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
 • dosažení věku 25 let se způsobilostí k právním úkonům,
 • bezúhonnost.
Jiné požadavky:
 • úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání,
 • řidičské oprávnění sk. B, C (min. 5 let), další skupiny výhodou,
 • platný průkaz zkušebního komisaře a znalost problematiky výhodou,
 • znalost práce s PC – Word, Excel.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný nástup dle dohody, ideálně od 1.6.2021.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění – 10. platová třída.
Uchazeči o místo musí podat písemnou přihlášku na podatelnu Městského úřadu nebo elektronickou poštou na centrální adresu úřadu nejpozději do 15.3.2021. Bližší informace u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla, e-mail: bryll@musobeslav.cz.
 
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Vytvořeno: 16. 2. 2021
Poslední aktualizace: 16. 2. 2021 11:47
Autor: Bc. Lucie Nečasová