Navigace

Obsah

Výběrové řízení na místo vedoucího odboru výstavby a regionálního rozvoje

Typ: zaměstnanci | informace
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího odboru výstavby a regionální rozvoje.

M ě s t o  S o b ě s l a v

vyhlašuje v souladu s § 7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení

na obsazení místa vedoucího odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu
v Soběslavi

Druh práce: zajištění činnosti odboru výstavby a regionálního rozvoje včetně speciálního stavebního úřadu – silniční hospodářství, památkové péče a územního plánování, provádění vyvlastňovacího řízení.

Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 55/I, Soběslav.

Kvalifikační předpoklady pro vznik pracovního poměru (§ 13a odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.):

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a dva roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a tři roky praxe v oboru stavebnictví.

Další předpoklady:

 • splnění předpokladů pro vznik prac. poměru úředníka dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
 • zkušenosti s fungováním veřejné správy,
 • schopnosti řízení kolektivu,
 • práce s PC, uživatelská znalost programů MS Office,
 • řidičský průkaz skupiny B.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • lustrační osvědčení (nepředkládají osoby nar. po 1.12.1971),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný nástup dle dohody.

Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění – 11. platová třída

Uchazeči o místo vedoucího odboru musí podat písemnou přihlášku na podatelnu Městského úřadu nebo elektronickou poštou na centrální adresu úřadu nejpozději do 18.7.2022. Bližší informace u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla, e-mail: bryll@musobeslav.cz.

 

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Vytvořeno: 30. 5. 2022
Poslední aktualizace: 22. 6. 2022 14:13
Autor: Bc. Lucie Nečasová