Navigace

Obsah

Výběrové řízení na místo pracovníka sociálně zdravotního odboru

Typ: zaměstnanci | informace
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa pracovníka sociálně zdravotního odboru - sociálně právní ochrana dětí.
Město Soběslav
vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb.
na obsazení místa
pracovníka sociálně zdravotního odboru Městského úřadu v Soběslavi
– sociálně právní ochrana dětí

Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav

Předpoklady:

  • státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
  • dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům,
  • bezúhonnost.

Jiné požadavky:

a) vzdělání odpovídající požadavkům § 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
b) schopnost komunikace,
c) znalost práce s PC – WORD, EXCEL, Internet,
d) praxe v oboru výhodou.
 

V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis
 

a dále doloží:

g) životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
h) výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ch) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 

Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění – 10. platová třída.

Přihlášky je možné podat  písemnou formou nejpozději do 22. 7. 2022 na adresu Městského úřadu v Soběslavi – náměstí Republiky čp. 59/I, Soběslav.

Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2022 nebo dle dohody.

 

Ing. Radek Bryll, tajemník Městského úřadu v Soběslavi


Vytvořeno: 22. 6. 2022
Poslední aktualizace: 22. 6. 2022 14:23
Autor: Bc. Lucie Nečasová