Navigace

Obsah

Výběrové řízení na místo pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje

Typ: zaměstnanci | informace
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje - stavební řízení.
M ě s t o  S o b ě s l a v
vyhlašuje v souladu s § 7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů výběrové řízení
na obsazení místa pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu
v Soběslavi – stavební řízení
 
Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 55/I, Soběslav.
Kvalifikační předpoklady pro vznik pracovního poměru (§ 13a odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb.):
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a dva roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a tři roky praxe v oboru stavebnictví.
Další předpoklady:
 • práce s PC, uživatelská znalost programů MS Office,
 • řidičský průkaz skupiny B.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný nástup 1. 3. 2022 nebo dle dohody.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění – 10. platová třída
Uchazeči o místo pracovníka odboru mohou podat písemnou přihlášku na podatelnu Městského úřadu nebo elektronickou poštou na centrální adresu úřadu nejpozději do
11. 2. 2022. Bližší informace u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla, e-mail: bryll@musobeslav.cz.

 

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav


Vytvořeno: 11. 1. 2022
Poslední aktualizace: 11. 1. 2022 08:11
Autor: Bc. Lucie Nečasová