Navigace

Obsah

Výběrové řízení na místo pracovníka Městského úřadu v Soběslavi - přestupkové řízení

Typ: zaměstnanci | informace | aktuality
Městský úřad Soběslav vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka Odboru organizačního a správy majetku, přestupkové oddělení, Městského úřadu v Soběslavi, přestupkové řízení
M ě s t o  S o b ě s l a v
vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení
na místo pracovníka Odboru organizačního a správy majetku, přestupkové oddělení,
Městského úřadu v Soběslavi, přestupkové řízení (dopravní přestupky)

 

Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
 • státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
 • dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům,
 • bezúhonnost.
Jiné požadavky:
 • vzdělání odpovídající kvalifikačním požadavkům § 111 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • znalost práce s PC – Word, Excel,
 • znalost problematiky ve státní správě výhodou.
V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení, titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis
a dále doloží:
 • životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence rejstříků trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění – 10. platová třída
Přihlášky je možné podat písemnou formou nejpozději do 12. 4. 2021 na adresu Městského úřadu v Soběslavi – náměstí Republiky čp. 59/I, 392 01 Soběslav.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.
Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody.

 

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav


Vytvořeno: 24. 3. 2021
Poslední aktualizace: 24. 3. 2021 08:03
Autor: Bc. Lucie Nečasová