Navigace

Obsah

Pravidla hlášení v městském rozhlase.

I. Úvodní ustanovení

1. Vlastníkem a provozovatelem městského rozhlasu (dále jen „rozhlas“) je Město Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01  Soběslav (dále jen „město“), zajišťovatelem hlášení je Odbor organizační a správy majetku Městského úřadu v Soběslavi a to prostřednictvím pověřeného zaměstnance (dále jen „pověřený zaměstnanec“).

2. Rozhlas je zařízení určené k informování veřejnosti na území města o aktuálních zprávách, informacích, sděleních a oznámeních nebo pro jiný aktuálně potřebný účel města. Hlášení v rozhlase slouží především k tomu, aby město a jeho orgány, jako i organizace zřízené městem, informovaly občany města v ústní podobě a doplnily tak systém informování prováděný jiným způsobem (např.: vývěsky, úřední deska, internet, zpravodaj města apod.).

3. Rozhlas mohou využívat i jiné subjekty a instituce, než jsou uvedeny v článku I. odst. 1. Pravidel hlášení v  rozhlase (dále jenom „pravidla“), které buď ze své zákonné povinnosti musí anebo ze své potřeby chtějí, informovat občany města a to za úplatu nebo bezúplatně.

4. Pravidla slouží k vytvoření jasného a přehledného postupu při hlášení v rozhlase. Těmito pravidly jsou povinni řídit se všichni žadatelé, kteří chtějí využít rozhlas k vyhlášení zprávy, informace, sdělení nebo oznámení (zprávy, informace, sdělení nebo oznámení, dále též úhrnně označeny jako „hlášení“).

5. Rozhlasovou relací se pro účely těchto pravidel rozumí ucelený blok hlášení v rozhlase. V jedné rozhlasové relaci se ucelený blok hlášení, z důvodu lepší informovanosti občanů, 1x opakuje. Jednotlivé hlášení nesmí přesáhnout dobu jedné minuty a to včetně opakování. Jednotlivé hlášení se opakuje nejvýše 3x, tj. 3 pracovní dny, s výjimkou mimořádného hlášení.

II. Žádost o hlášení

1. Žádost o hlášení se podává písemně, a to ve formě listinného podání nebo e-mailového podání na adresu: rozhlas@musobeslav.cz nebo osobně, sepsáním před pověřeným zaměstnancem a musí obsahovat stručný a výstižný text hlášení, požadovaný počet vyhlášení, přesné termíny vyhlášení a přesnou adresu a kontakt žadatele. Žádost musí být předána nejpozději do 10:00 hodin v den stanovený k prvnímu vyhlášení v rozhlase.

2. V případě že vyhlášení podléhá zpoplatnění, které je upraveno v článku V. pravidel, má žadatel povinnost poplatek uhradit nejpozději v den prvního vyhlášení.

III. Typy hlášení

1. Hlášení v rozhlase je rozděleno následovně:

a) reklamní hlášení:

jde například o hlášení oznámení o otevření prodejny či provozovny, oznámení o prodeji jakéhokoli zboží bez uvedení cen, oznámení o dalších aktivitách za účelem výdělečné činnosti,

b) hlášení města:

jde například o oznámení akcí města a městem zřízených organizací, oznámení o kulturních a sportovních akcích konaných pod záštitou města, oznámení ztrát a nálezů živých zvířat na území města,

c) ostatní hlášení:

jde například o akce spolků, zájmových, společenských a neziskových organizací, oznámení orgánů veřejné správy, správců sítí, nabídku volných pracovních míst, další oznámení o aktivitách za účelem nevýdělečné činnosti.

2. Zprávy, informace, sdělení a oznámení volebních stran se nevyhlašují. Rovněž nelze vyhlásit akce politického charakteru nebo akce organizované pod záštitou volební strany.

IV. Frekvence rozhlasové relace

1. Hlášení rozhlasové relace probíhá v pracovních dnech, v době mezi 14:30 – 14:45 hodin. Mimo tuto dobu je možné vyhlásit hlášení pouze na žádost orgánů krizového řízení, při haváriích a při živelných a dalších nenadálých událostech.

V. Poplatky

1. Bezplatně je vyhlašováno hlášení podle článku III. odst. 1. písm. b) a c) pravidel. Komerční hlášení podle článku III. odst. 1. písm. a) pravidel, je zpoplatněno částkou 150 Kč + DPH za jedno vyhlášení, tj. za jednu zprávu, informaci, sdělení nebo oznámení.

 VI. Závěrečná ustanovení

1. Na hlášení v rozhlase nemá žádný občan, ani jiná fyzická, či právnická osoba, žádný právní nárok.  

2. Text hlášení je zveřejněn na internetových stránkách města.

3. Po vyhlášení rozhlasové relace v rozhlase, bude tato archivována, dle platného spisového a skartačního řádu Městského úřadu Soběslav.

4. Příjmy z poplatků rozhlasu jsou příjmem rozpočtu města.

5. Za obsah hlášení v rozhlasové relaci odpovídá žadatel.

6. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01. 09. 2017. 

7. Dnem účinnosti těchto pravidel schválených usnesením Rady města č. 15/228/2017 dne 22.08.2017 se zrušují „Pravidla hlášení v městském rozhlase“, která nabyla účinnosti dnem 28.07.2010 a byla schválena usnesením Rady města Soběslavi č. 14/179/2010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy (připravený text) se mohou předávat  i nadále osobně na odboru organizačním a správy majetku, dveře č. 203, Pavla Brunerová.

Zprávy

Vánoční zastavení u jesliček se zpěvem koled

čtvrtek 26. prosinec 2019 celý text

ostatní | 12. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Střechy Bohemia s.r.o., Chlebov 60 - přijme

pomocného dělníka celý text

ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Adventní koncert ZUŠ

úterý 17. prosinec 2019 celý text

ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Vánoční dobročinný jarmark

čtvrtek 12.prosince 2019 celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Zvonkový průvod

pátek 13.prosince 2019 celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Vánoční strunky

sobota 14.prosince 2019 celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Loutková pohádka

čtvrtek 12.prosince 2019 celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Ztratila se fenka

5.prosinec 2019 celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Vánoční turnaj v kuželkách

sobota 7.prosince 2019 celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Peklo s čerty

čtvrtek 5. prosince 2019 celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Obec Pluhův Žďár- vánoční jarmark s pohádkou

sobota 7.prosince 2019 celý text

ostatní | 3. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Prodejní výstava prací žáků.

pátek 6.prosinec 2019 celý text

ostatní | 3. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Kulturní dům Veselí nad Lužnicí zve

prosinec 2019 celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Prodej vánočních stromků

prosinec 2019 celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Firma N+N Soběslav s.r.o přijme

prosinec 2019 celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Kapr v lidovém umění a vánoční tradici - výstava

vernisaž 29.listopad 2019 celý text

ostatní | 26. 11. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Rodinná firma Střechy Bohemia s.r.o., Chlebov 60 - přijme

listopad 2019 celý text

ostatní | 26. 11. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Výstava u příležitosti výročí.

od 19.listopadu do 20.prosince 2019 celý text

ostatní | 22. 11. 2019 | Autor: Pavla Brunerová

Vánoční nedělní bohoslužbu

neděle 29.prosince 2019 celý text

ostatní | 12. 11. 2019 | Autor: Pavla Brunerová