Navigace

Obsah

Povodňový plán města Soběslav,

který je zde umístěn ke stažení, je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi na správním území Města Soběslav. Obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, aktivizaci hlásné a hlídkové služby, rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně obyvatel města před povodněmi.

Je každoročně aktualizován a v případě potřeby upraven či doplněn.

Legislativně je ochrana před povodněmi upravena v §§ 63-87 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen řídit se příkazy povodňových orgánů (§ 63 odst. 3 vodního zákona).

Povodňový plán Staženo: 672x | 25.07.2016

Stránka

  • 1