Obsah

Formuláře a ostatní informace odborů Městského úřadu

Odbor životního prostředí

Záplavová území vodních toků  - najdete dole na stránce pod Formuláři odboru v sekci Ostatní

1 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 832x | Datum vložení: 06.11.2014

2 - Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 698x | Datum vložení: 06.11.2014

3 - Žádost o prominutí (snížení) poplatku za komunální odpad Staženo: 739x | Datum vložení: 06.11.2014

4 - Žádost o závazné stanovisko dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stacionární zdroje Staženo: 726x | Datum vložení: 06.11.2014

5 - Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zěmědělského půdního fondu Staženo: 874x | Datum vložení: 21.10.2016

6 - Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence Staženo: 831x | Datum vložení: 06.11.2014

7 - Vyrozumění o těžbě dřeva podle § 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích Staženo: 606x | Datum vložení: 06.11.2014

8 - Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa Staženo: 779x | Datum vložení: 06.11.2014

9- Žádost o povolení delší lhůty pro zalesnění a zajištění kultur Staženo: 651x | Datum vložení: 06.11.2014

10 - Žádost o povolení výjimky ze stanovené velikosti holé seče Staženo: 686x | Datum vložení: 06.11.2014

11 - Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět MÚ těžbu v porostech do 80 let věku Staženo: 737x | Datum vložení: 06.11.2014

12 - Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 545x | Datum vložení: 06.11.2014

13 - Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku Staženo: 597x | Datum vložení: 06.11.2014

14 - Žádost o udělení licence podle § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. odborného lesního hospodáře fyzické osobě Staženo: 658x | Datum vložení: 06.11.2014

15 - Žádost o udělení licence podle § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. odborného lesního hospodáře právnické osobě Staženo: 643x | Datum vložení: 06.11.2014

16 - Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 643x | Datum vložení: 06.11.2014

17 - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa Staženo: 659x | Datum vložení: 06.11.2014

18 - Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby do 50 m od okraje lesa Staženo: 1577x | Datum vložení: 06.11.2014

19 - Žádost o vydání souhlasu k vydání rozhodnutí o změně a využití území do 50 m od okraje lesa Staženo: 637x | Datum vložení: 06.11.2014

20 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Staženo: 98x | Datum vložení: 07.11.2018

21 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 75x | Datum vložení: 07.11.2018

22 - Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 77x | Datum vložení: 07.11.2018

23 - Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních nebo o jeho změnu Staženo: 80x | Datum vložení: 07.11.2018

24 - Žádost o povolení k vypouštění OV do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 79x | Datum vložení: 07.11.2018

25 - Žádost o povolení k vypouštění OV do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob nebo o jeho změnu Staženo: 69x | Datum vložení: 07.11.2018

26 - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 86x | Datum vložení: 07.11.2018

27 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 93x | Datum vložení: 07.11.2018

28 - Žádost o stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) Staženo: 76x | Datum vložení: 07.11.2018

29 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Staženo: 80x | Datum vložení: 07.11.2018

30 - Žádost o udělení souhlasu Staženo: 96x | Datum vložení: 07.11.2018

31 - Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení Staženo: 99x | Datum vložení: 07.11.2018

32 - Žádost o vyjádření Staženo: 118x | Datum vložení: 07.11.2018

33 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 96x | Datum vložení: 07.11.2018

34 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Staženo: 82x | Datum vložení: 07.11.2018

35 - Žádost o povolení k odběru podzemní vody pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 81x | Datum vložení: 07.11.2018

36 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 86x | Datum vložení: 07.11.2018

37 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 75x | Datum vložení: 07.11.2018

38 - Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 75x | Datum vložení: 07.11.2018

39 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Staženo: 81x | Datum vložení: 07.11.2018

40 - Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Staženo: 73x | Datum vložení: 07.11.2018

41 - Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu Staženo: 81x | Datum vložení: 07.11.2018

42 - Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu Staženo: 71x | Datum vložení: 07.11.2018

43 - Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 68x | Datum vložení: 07.11.2018

44 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 69x | Datum vložení: 07.11.2018

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Soběslav - Přehořov) Staženo: 416x | Datum vložení: 23.11.2015

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Kvasejovice - Mezná) Staženo: 378x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh ZÚ (Třebějice - Dírná) Staženo: 377x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Soběslav - Přehořov) Staženo: 373x | Datum vložení: 23.11.2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Kvasejovice - Mezná) Staženo: 367x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZ (Třebějice - Dírná) Staženo: 378x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 0,0 - 2,6) Staženo: 367x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 2,6 - 5,6) Staženo: 377x | Datum vložení: 23.11.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 5,6 - 8,3) Staženo: 381x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 8,3 - 11,0) Staženo: 356x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 11,0 - 13,7) Staženo: 368x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 13,5 - 16,0) Staženo: 365x | Datum vložení: 08.10.2015

Dírenský potok - Návrh AZZÚ OFM (ř.km 16,0 - 19,1) Staženo: 347x | Datum vložení: 08.10.2015

Černovický potok - Stanovené ZÚ (Soběslav) Staženo: 242x | Datum vložení: 10.08.2017

Černovický potok - Stanovená AZZÚ (Soběslav) Staženo: 249x | Datum vložení: 10.08.2017

Černovický potok - Ortofoto ZÚ (Soběslav) Staženo: 229x | Datum vložení: 10.08.2017