Obsah

Rybník Nový u Soběslavi

Typ: projekty
Rybník Nový u Soběslavi - posílení přirozené funkce krajiny

Protože tzv. „Novas“ je součástí přírodní rezervace „Nový rybník“ s výskytem celé řady chráněných druhů živočichů, jako např. raka říčního, skokana zeleného, škeble rybniční a velevrubu malířského a také rostlin – leknínu bělostného, růžkatce potopeného a především kapradiníka bažinného, bylo vedle vlastního odbahnění rybníka hlavním cílem celé akce zlepšení podmínek výskytu těchto rostlin a živočichů.

Celá stavba byla dle původní projektové dokumentace zpracované Ing. Vilémem Šedivým rozdělena na dvě etapy. První etapa byla plánována na měsíce březen a duben 2018. Během třiceti dnů, kdy měl být rybník zcela vypuštěn, mělo dojít k odbahnění zhruba poloviny plochy rybníka (4 ha) a zároveň k revitalizaci rákosoviny formou odtěžení 1,35 ha staré rákosové plochy v zadní části rybníka.

Druhá etapa měla proběhnout na jaře roku 2019, kdy mělo být odtěženo bahno z jeho druhé poloviny. Během obou etap mělo být z rybníka vytěženo necelých 60 tis. m3 bahna. Součástí 2. etapy byla také oprava návodní strany hráze a oprava příjezdových komunikací.

Součástí stavby bylo rovněž zajištění sběru raků, škeblí, velevrubů a dalších chráněných živočichů stejně jako sběr živých oddénků leknínů a dalších rostlin. Tento sběr provedla firma ENKI, Třeboň,  která zajistila jejich následný transport do částí rybníka nedotčených stavbou. Pro umístění raků, škeblí a velevrubů byl také využit jeden z nedalekých rybníčků. Snahou prací poblíž rákosového porostu byla rovněž obnova plovoucích ostrůvků.

Odhadované náklady dle projektové dokumentace činily necelých 31 mil. Kč + DPH. Na podzim 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, které vyhrála firma HYDRO&KOV, s. r. o., Třeboň, za cenu 28.888.888,- Kč + DPH.

Vlastní přípravné práce byly zahájeny v polovině ledna 2018 upuštěním rybníka a odstraněním náletových dřevin spolu s vybranými stromy na návodní straně hráze.

Vlastní práce v rybníce byly zahájeny v únoru 2018 vytvořením provizorní hráze v jihovýchodním cípu rybníka a skrývkou ornice na zemědělském pozemku v těsné blízkosti rybníka pro vytvoření mezideponií vytěženého bahna. V březnu proběhlo odtěžení rákosoviny v severní části rybníka a tím vytvoření nové vodní laguny.

9. dubna 2018 došlo k úplnému vypuštění rybníka a zahájení vlastních odbahňovacích prací. Příznivé jarní počasí a velké nasazení techniky znamenalo výrazné zrychlení prací. Během třiceti dnů, po kterých mohl být rybník vypuštěn, se povedlo práce plánované na jarní období 2018 a 2019 realizovat celé, včetně opravy hráze rybníka. 10. 5. 2018 začalo napouštění rybníka.

V srpnu 2018 začalo odvážení vytěženého bahna z mezideponií  na zemědělské pozemky v okolí Chlebova a Přehořova, kde byly následně zaorány.

Pro odtěžení provizorní hráze v rybníku došlo v říjnu 2018 k jeho krátkodobému vypuštění, během kterého byla rovněž dokončena oprava hráze. Firma ENKI zajistila přesazení leknínů zpět do rybníka stejně jako vrácení škeblí a velevrubů provizorně umístěných v nedalekém rybníčku.

Celkové náklady akce dosáhly částky 38.364 tis. Kč, město formou dotace obdrželo od Státního fondu životního prostředí 31.035 tis. Kč.


Vytvořeno: 28. 1. 2020
Poslední aktualizace: 22. 3. 2021 07:34
Autor: Ing. Hana Petrů