Obsah

Protipovodňová opatření

Typ: projekty
Soběslav – protipovodňová opatření

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Soběslav – protipovodňová opatření

Místo stavby: k.ú. Soběslav

Vodoprávní úřad: MěÚ Soběslav – OŽP

Kraj: Jihočeský

Správce toku: Povodí Vltavy, státní podnik. Závod horní Vltava, PS Lužnice

Charakter stavby: novostavba, stavba k ochraně před povodněmi

Hydrologické pořadí: č.h.p. 1-07-04-026, -039 a 040 – řeka Lužnice se svým přítokem Černovickým potokem na území města Soběslav

Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

Zpracovatel dokumentace: Hydroprojekt CZ a.s. o.z. České Budějovice

Generální dodavatel stavby: HOCHTIEF CZ a. s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ

Jedná se o stavbu k ochraně před povodněmi v intravilánu města Soběslav. Úroveň ochrany je navržena na Q50. Technicky jde o výstavbu a navýšení ochranných hrází a nábřežních zdí, výstavbu prvků mobilní ochrany, úpravy kanalizačních a dešťových výustí na březích řešených úseků Lužnice a Černovického potoka.

Z důvodu stavební odlišnosti, přehlednosti a možné etapizace výstavby jsou navrhovaná opatření rozdělena do úseků – jednotlivých stavebních objektů. Podrobné technické řešení včetně postupu stavebních prací je uvedeno v jednotlivých technických zprávách stavebních objektů. V zásadě jde o ohrázování chráněného území. Tato opatření jsou doplněna úpravami na kanalizační síti a mobilními čerpacími jednotkami k odčerpávání vnitřních vod z ohrázovaného území zejm. z kanalizace. Stavba si dále vynutí přeložky vysokého napětí, nízkého napětí, veřejného osvětlení a zajištění (ochranu) sdělovacích kabelů.

Převýšení ochranných opatření (hrází a zdí) je dle dohody města Soběslav s investorem 0,1 – 0,2 m nad hladinou Q50.

Provoz stavby vyžaduje pouze běžné udržovací práce – sečení trávy na hrázkách, nátěry zábradlí, údržbu čerpací techniky, bezpečné a v případě potřeby snadno přístupné uskladnění hradidel mobilního hrazení.


Příloha

Vytvořeno: 28. 1. 2020
Poslední aktualizace: 22. 3. 2021 07:34
Autor: Ing. Hana Petrů