Navigace

Obsah

Místní poplatky

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 Město Soběslav vybírá tyto místní poplatky:

A)  POPLATEK ZE PSŮ

splatnost poplatku: k 31. 3. kalendářního roku

sazba  poplatku:

B)  POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POBYT

splatnost poplatku: vždy do 5. dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost

sazba poplatku: 10,-Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

C)  POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

splatnost poplatku:

sazba poplatku: je uvedena v příloze vyhlášky města č. 1/2011 platí za každý i započatý metr čtvereční užívaného veřejného prostranství i za každý započatý den

D)  POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

splatnost poplatku: nejpozději do 10. dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost

sazba poplatku: 4,-Kč za každé využité lůžko a den

E)  POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (dále jen poplatek za odpad)

splatnost poplatku: k 31. 3. kalendářního roku

sazba poplatku: 550,-Kč za kalendářní rok

 


Poplatky je možné zaplatit hotově nebo na účet města Soběslav.

pokladna na služebně městské policie:

pokladna na Správě města Soběslavi u paní Kloučkové:

hlavní pokladna na náměstí Republiky 59/I:

 

Čísla účtů:

Variabilní a specifický symbol: U konkrétní platby je vždy nezbytně nutné uvést variabilní symbol, případně i specifický symbol, kterým je platba identifikována. Specifický symbol je uveden na dokladu, na jehož základě je platba prováděna (složenka, platební výměr apod.). Dále je vhodné do poznámky pro příjemce uvést jméno, popřípadě adresu, číslo popisné.


 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@musobeslav.cz

ID datové schránky: gfvbpaq

Seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob: