Navigace

Obsah

„Pravidla hlášení v městském rozhlase“.

I. Úvodní ustanovení

1. Vlastníkem a provozovatelem městského rozhlasu (dále jen „rozhlas“) je Město Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01  Soběslav (dále jen „město“), zajišťovatelem hlášení je Odbor organizační a správy majetku Městského úřadu v Soběslavi a to prostřednictvím pověřeného zaměstnance (dále jen „pověřený zaměstnanec“).

2. Rozhlas je zařízení určené k informování veřejnosti na území města o aktuálních zprávách, informacích, sděleních a oznámeních nebo pro jiný aktuálně potřebný účel města. Hlášení v rozhlase slouží především k tomu, aby město a jeho orgány, jako i organizace zřízené městem, informovaly občany města v ústní podobě a doplnily tak systém informování prováděný jiným způsobem (např.: vývěsky, úřední deska, internet, zpravodaj města apod.).

3. Rozhlas mohou využívat i jiné subjekty a instituce, než jsou uvedeny v článku I. odst. 1. Pravidel hlášení v  rozhlase (dále jenom „pravidla“), které buď ze své zákonné povinnosti musí anebo ze své potřeby chtějí, informovat občany města a to za úplatu nebo bezúplatně.

4. Pravidla slouží k vytvoření jasného a přehledného postupu při hlášení v rozhlase. Těmito pravidly jsou povinni řídit se všichni žadatelé, kteří chtějí využít rozhlas k vyhlášení zprávy, informace, sdělení nebo oznámení (zprávy, informace, sdělení nebo oznámení, dále též úhrnně označeny jako „hlášení“).

5. Rozhlasovou relací se pro účely těchto pravidel rozumí ucelený blok hlášení v rozhlase. V jedné rozhlasové relaci se ucelený blok hlášení, z důvodu lepší informovanosti občanů, 1x opakuje. Jednotlivé hlášení nesmí přesáhnout dobu jedné minuty a to včetně opakování. Jednotlivé hlášení se opakuje nejvýše 3x, tj. 3 pracovní dny, s výjimkou mimořádného hlášení.

II. Žádost o hlášení

1. Žádost o hlášení se podává písemně, a to ve formě listinného podání nebo e-mailového podání na adresu: rozhlas@musobeslav.cz nebo osobně, sepsáním před pověřeným zaměstnancem a musí obsahovat stručný a výstižný text hlášení, požadovaný počet vyhlášení, přesné termíny vyhlášení a přesnou adresu a kontakt žadatele. Žádost musí být předána nejpozději do 10:00 hodin v den stanovený k prvnímu vyhlášení v rozhlase.

2. V případě že vyhlášení podléhá zpoplatnění, které je upraveno v článku V. pravidel, má žadatel povinnost poplatek uhradit nejpozději v den prvního vyhlášení.

III. Typy hlášení

1. Hlášení v rozhlase je rozděleno následovně:

a) reklamní hlášení:

jde například o hlášení oznámení o otevření prodejny či provozovny, oznámení o prodeji jakéhokoli zboží bez uvedení cen, oznámení o dalších aktivitách za účelem výdělečné činnosti,

b) hlášení města:

jde například o oznámení akcí města a městem zřízených organizací, oznámení o kulturních a sportovních akcích konaných pod záštitou města, oznámení ztrát a nálezů živých zvířat na území města,

c) ostatní hlášení:

jde například o akce spolků, zájmových, společenských a neziskových organizací, oznámení orgánů veřejné správy, správců sítí, nabídku volných pracovních míst, další oznámení o aktivitách za účelem nevýdělečné činnosti.

2. Zprávy, informace, sdělení a oznámení volebních stran se nevyhlašují. Rovněž nelze vyhlásit akce politického charakteru nebo akce organizované pod záštitou volební strany.

IV. Frekvence rozhlasové relace

1. Hlášení rozhlasové relace probíhá v pracovních dnech, v době mezi 14:30 – 14:45 hodin. Mimo tuto dobu je možné vyhlásit hlášení pouze na žádost orgánů krizového řízení, při haváriích a při živelných a dalších nenadálých událostech.

V. Poplatky

1. Bezplatně je vyhlašováno hlášení podle článku III. odst. 1. písm. b) a c) pravidel. Komerční hlášení podle článku III. odst. 1. písm. a) pravidel, je zpoplatněno částkou 150 Kč + DPH za jedno vyhlášení, tj. za jednu zprávu, informaci, sdělení nebo oznámení.

 VI. Závěrečná ustanovení

1. Na hlášení v rozhlase nemá žádný občan, ani jiná fyzická, či právnická osoba, žádný právní nárok.  

2. Text hlášení je zveřejněn na internetových stránkách města.

3. Po vyhlášení rozhlasové relace v rozhlase, bude tato archivována, dle platného spisového a skartačního řádu Městského úřadu Soběslav.

4. Příjmy z poplatků rozhlasu jsou příjmem rozpočtu města.

5. Za obsah hlášení v rozhlasové relaci odpovídá žadatel.

6. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01. 09. 2017. 

7. Dnem účinnosti těchto pravidel schválených usnesením Rady města č. 15/228/2017 dne 22.08.2017 se zrušují „Pravidla hlášení v městském rozhlase“, která nabyla účinnosti dnem 28.07.2010 a byla schválena usnesením Rady města Soběslavi č. 14/179/2010.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zprávy (připravený text) se mohou předávat  i nadále osobně na odboru organizačním a správy majetku, dveře č. 203, Pavla Brunerová.

Stránka

  • 1

Archiv

Florbalový turnajPavla Brunerová, 16. 7. 2018 Zobrazit více

POdzimní POdvečer POeziePavla Brunerová, 13. 7. 2018 Zobrazit více

Autorské čtení Aleše PalánaPavla Brunerová, 13. 7. 2018 Zobrazit více

Čtvrteční trhy se přesouvajíPavla Brunerová, 9. 7. 2018 Zobrazit více
Archiv

Stránka

  • 1