Navigace

Obsah

PRESTA jižní Čechy 2016 - 2018

Typ: ostatní
Do letošního ročníku soutěže Presta byla přihlášena rekonstrukce náměstí Republiky.

Jedná se o soutěžní přehlídku jihočeských stavebních realizací dokončených v letech 2016 až 2018, která se koná vždy jednou za dva roky. Vyhlašuje ji Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI ČB) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT OK ČB), Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Jihočeských krajem.

Cílem soutěže je ocenění kvality staveb realizovaných v Jihočeském kraji. Soutěž hodnotí kvalitu stavby z různých pohledů od projektového řešení, přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem

i stavebníků. Smyslem přehlídky je prezentovat a představit současnou výstavbu v jihočeském regionu. Všechny přihlášené stavby jsou i v tomto ročníku představovány ve spojení s obchodním jménem všech účastníků výstavby, stavebníka, projektanta i zhotovitele.
Do této soutěžní přehlídky mohl každý z účastníků výstavby přihlásit stavby dokončené v letech 2016 až 2018 na území Jihočeského kraje, a to v kategoriích:

 1. Občanské a průmyslové stavby - N (novostavby) a R (rekonstrukce)
 2. Rodinné domy a bytové stavby - N (novostavby) a R (rekonstrukce)
 3. Vodohospodářské a ekologické stavby
 4. Dopravní a ostatní inženýrské stavby
 5. Ostatní stavby

Zároveň je vyhlášena cena Inspira. V této samostatné Ceně INSPIRA, kterou uděluje hejtman Jihočeského kraje, soutěží automaticky všechny přihlášené stavby, které přispívají ke zvýšení nebo optimalizaci životních podmínek obyvatel v regionu.

Do letošního ročníku soutěže Presta byla přihlášena též „Rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi“, která byla zařazena do soutěžní kategorie „V.Ostatní stavby“. 

Náměstí Republiky v Soběslavi bylo revitalizováno v postupných krocích. Bylo potřeba věnovat pozornost několika problematickým oblastem. Především to byla celková technická a estetická úroveň daného veřejného prostoru, dále pak dopravní řešení a systém parkování s uvolněním cenného centrálního prostoru, revitalizace zeleně, řešení technické infrastruktury, odvodnění, řešení zádlažeb a povrchů pojížděných a pochůzích ploch a tím zlepšení mikroklimatu prostoru náměstí, veřejné osvětlení a v neposlední řadě řešení městského mobiliáře a drobné architektury. 

Návrh reagoval na požadavky zadání akce investorem, respektoval vstupní podmínky území s limity vycházejícími z platné územně plánovací dokumentace a zapracoval náměty a připomínky veřejnosti vzešlé ze široké několikaleté diskuze nad variantami návrhu. Řešení úprav náměstí zachovává základní dopravní skelet se systémem jednosměrného kruhového objezdu a dopracovává jednotlivé partie dopravy obslužné a dopravy v klidu.

Stavební úpravy probíhaly v pěti etapách na sebe logicky navazujících a navzájem se doplňujících.

Na úpravu náměstí bylo použito kvalitních přírodních materiálů - několik druhů kamene v určených rozměrech, úpravách povrchů a spárořezech, stejně tak byly určeny dimenze podloží dle požadavku na dopravu a zátěž jednotlivých ploch. Vesměs se jedná o mrákotínskou žulu a kámen z domácích nalezišť.  

Důležitým kritériem bylo vymístění dopravy v klidu z centrální části náměstí a rehabilitace prostoru pro pořádání různých společenských a kulturních akcí včetně trhů. Zároveň se podařilo zachovat na ploše náměstí dostatečný minimálně redukovaný počet parkovacích míst, a to tím, že po obvodě centrální plochy bylo doplněno šikmé stání.  

Jednotlivé vstupy a vjezdy do objektů na náměstí jsou zachovány a reaguje na ně nová zádlažba chodníků a řešení snížených obrubníků pro bezbariérový provoz pro imobilní včetně doplnění bezpečnostních prvků v zádlažbě.

Revitalizací náměstí došlo ke změně rozsahu ploch pro chodce a pro motorový provoz, jsou zvětšeny plochy pro chodce, novými úpravami plochy střední části náměstí byly odstraněny bariéry pro chodce, vozíčkáře a nevidomé. Stavebními úpravami došlo k celkovému zlepšení parteru náměstí. Výměnou povrchů všech dožitých ploch a chodníků za kamennou skládanou dlažbu s novými obrubníky je docíleno výrazného zlepšení jak estetického vjemu z prostředí, tak zlepšení mikroklimatu parteru náměstí.

Prvky městského mobiliáře jsou navrženy v kontextu s daným prostorem - jednoduché linie laviček, sedaček a košů na odpadky, kolostavy, pítko, atd. V dlažbě je zakomponována bronzová stuha s plastickým nápisem s legendou o morovém sloupu.  

Stávající veřejné osvětlení, které bylo nedostatečné a technicky dožité, bylo nahrazeno novým systémem osvětlení, je zachováno stávající osvětlení kostela sv. Petra a Pavla a bude ještě doplněno dalšími osvětlovacími body. Bylo provedeno nové slavnostní osvětlení mariánského sloupu.

Řešení celé plochy náměstí s ohledem na zeleň je realizováno dle projektu „sadové úpravy“ včetně závlahového systému. Zároveň byly rekonstruovány a doplněny všechny inženýrské sítě pod plochou náměstí včetně rekonstrukce šachty u kašny.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupné plochy s komunikacemi, je kladen důraz na zabezpečení bezbariérovosti s dostupností všech částí venkovních ploch pro užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let, a to dle OTP a vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Základní údaje o investorovi a autorovi akce:

investor:                                                                 Město Soběslav

                                                                                 nám. Republiky 59/I

                                                                                 392 01 Soběslav

zastoupený:                                             Ing. Jindřichem Bláhou

                                                                                 starostou města Soběslavi

generální projektant, autor:                  Ing. arch. Jaromír Kročák

Otakarova 20

370 01 České Budějovice

autorizovaný architekt                                 

autorizační číslo ČKA 00 016

autorská spolupráce na konceptu:       Ing. arch. Václav Čihák

sídlo ateliéru:                                                       Ateliér Kročák - architekt

Riegrova 20

                                                                                370 01 České Budějovice

profese – zpracovatelé jednotlivých specifických částí PD:

 • stavební část                                  (Ateliér Kročák - architekt)

                                                             Ing. arch. Jaromír Kročák

                                                             Ing. Olga Vojtíšková

                                                             Ing. Lada Černá

                                                             Ing. Josef Fugl

 • voda, kanalizace                                            Ing. Jaroslav Šošolík

                                                                            Ing. Ondřej Vomáčka

 • elektroinstalace                               Ing. Oldřich Kocián
 • veřejné a slavnostní osvětlení                    Ing. Zdeněk Ryšánek

                                                                            Martin Kocián

 • komunikace, doprava                     Ing. Pavel Prskavec
 • rozpočet                                                            Jiří Pavlík

                                                                              Karel Hanzlík

 • sadové úpravy                                  Ing. Ivana Popelová 
 • závlahové systémy                                          Michal Pokorný               


  Zdroj: ing. arch. Jaromír Kročák


Vytvořeno: 11. 3. 2019
Poslední aktualizace: 11. 3. 2019 13:01
Autor: Ing. Michaela Nováková