Navigace

Obsah

Ohlédnutí za Zastupitelstvem města Soběslavi

Typ: ostatní
Ve středu 26. 6. proběhlo v kulturním domě 5. zasedání zastupitelstva. I přes poměrně sporý program se protáhlo díky diskuzi v bodě Různé a končilo před 20 h. Předmětem diskuze byly mimo jiné projekt GraffitEko, činnost komisí a kontakty na zastupitele.

Z kulturního domu přítomné před osmou hodinou nevyhnala ani teplota vzduchu, která v Soběslavi a okolí na teploměru dosahovala okolo 34 stupňů. Tři body programu byly projednány během první půl hodiny a schválen na nich byl prodej pozemků na sídlišti Svákov. Okolo prodeje pozemků se vedla krátká diskuze, v níž někteří zastupitelé vyjádřili potřebu lepšího nastavení budoucích podmínek prodeje pozemků a opatřeních v rámci licitačního řízení.

Starosta po ukončení těchto bodů programu pozval na červencové festivaly Setkání s hudbou (3. - 13. 7.) a mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav (20. - 21. 7.). Zazněly také nové informace k výstavbě železničního koridoru v úseku Soběslav – Doubí. Správa železniční dopravní cesty by měla v srpnu předat staveniště pro výstavbu IV. dopravního železničního koridoru.  Akce se rozjede na plno až v příštím roce a bude trvat 2 až 3 roky. Poté má dojít k odstranění stávající železniční tratě. Město proto bude usilovat o bezúplatný převod pozemků pod stávající tratí do svého vlastnictví.

V rámci bodu Různé se jednání točilo především okolo třetího ročníku projektu GraffitEko pořádaného spolkem Soběslávka, který Rada města Soběslavi na svém jednání 14. května neodsouhlasila. Hlasování bylo velmi těsné: tři členové rady hlasovali proti, tři pro a jeden se zdržel. Do projektu se v průběhu let postupně zapojilo šest soběslavských škol, které v rámci minulých ročníků výtvarně ztvárnily kontejnery na Sídlišti Míru a u gymnázia. Cílem bylo tvůrčím způsobem podpořit povědomí dětí a společnosti o třídění odpadů. Projekt byl v minulosti veřejností přijat spíše dobře, objevily se ale také připomínky jak k výtvarnému ztvárnění, tak k některým technickým nedostatkům. Jednou z nich byla nepřehlednost kontejnerů pro některé občany, kterým chyběly na kontejnerech popisy a hůře se v nich orientovali. Tato skutečnost nám byla potvrzena například v lokalitě na Sídlišti Míru a to i mladými lidmi. V lokalitě u Sídliště Míru byl dle tajemníka města Radka Brylla návrh na kontejner na plasty vybrán nesprávně, protože naváděl obyvatele města, aby do něj vhazovali i nápojové kartony, které tam nepatří. Někteří členové rady však nesouhlasili se samotnou myšlenkou malování na veřejný majetek. Neodsouhlasení projektu vyvolalo poměrně bouřlivé reakce některých obyvatel Soběslavi a především organizátorů, kteří počítali s odsouhlasením akce. U řady připomínek mluvících proti se dalo najít nějaké řešení, které mohlo vést i k odsouhlasení akce. Projekt se ale až do zastupitelstva řádného projednání nedočkal.

Na zastupitelstvu téma znovu otevřel zastupitel Jiří Klíma (SN a TOP 09), který jménem organizátora Zdeňka Kozlíčka požádal o opětovné zvážení a odhlasování akce přímo na zastupitelstvu. J. Klíma připomněl, že byl projekt doporučen také členy Komise životního prostředí a odpadového hospodářství. Tajemník města Radek Bryll později uvedl, že v komisi byl projekt projednán velice rychle po e-mailu a doporučení komise nebylo jednohlasné.

Starosta města Jindřich Bláha (ODS) zmínil, že rozhodnutí o odsouhlasení projektu GraffitEko patří do pravomoci Rady města Soběslavi. Projekt nebyl zařazen do programu zastupitelstva a zastupitelé k němu neobdrželi žádné informace. Dále požádal prostřednictvím zastupitelstva organizátora akce Z. Kozlíčka, aby přišel návrhy představit a akci projednat opětovně na Radu města Soběslavi. Připomínky zazněly i od jiných zastupitelů. GraffitEko podpořila Lída Zbytovská (SNK), Petr Král (Piráti), Martin Kákona (Piráti) a Alena Krejčová (ODS ). Ta se také vyjádřila k projektu redakci: „Projekt GraffitEko byl pro mne od počátku dobrou cestou, jak upozornit na důležitost problematiky odpadového hospodářství. Vnímala jsem jej jako jednu z cest podpory tohoto tématu. O to více jsem mu dávala a stále dávám zelenou, protože má jasná pravidla, odborné vedení a v samotném důsledku přispívá i k lepšímu prostředí v našem městě. Kde jinde začít než u dětí. Vlastní prožitek, spoluúčast v rozhodování a vlastní aktivita vede k odpovědnosti a přirozené ochraně toho na čem se podílíme. Pokud chceme „dělat město spolu“, pak proto musí být vytvořeny příležitosti. Projekt GraffitEko byla příležitost pro žáky a studenty a protože tématem byly odpady, rozuměla jsem tomu, že místem pro realizaci vybraných výtvarných návrhů budou kontejnery. Nesmírně si vážím všech, kteří svou vlastní aktivitou jakkoliv přispívají k lepší kvalitě života v našem městě, a proto vždy tyto aktivity podporuji a i nadále ráda podpořím.“

Petr Valeš (SNK) a Pavel Lintner (SNK) uvedli své důvody, proč nehlasovali ve prospěch projektu. P. Valeš se vyjádřil, že nesouhlasí s tím, aby se jakýmkoliv způsobem malovalo venkovní zařízení města, které má své určení, které vymyslel architekt či urbanista, a pro jehož konkrétní vzezření (tvar, barvu) má své důvody. Zdůraznil, že tím nevystupuje proti tvůrčí aktivitě dětí. Pouze žádá, aby nebyl výtvarně ztvárňován veřejný majetek města. Dále uvedl, že má připraven návrh, který rád projedná s organizátorem GraffitEka Z. Kozlíčkem.

Pavel Lintner se ve své prezentaci zamýšlel nad tím, zda k malování na kontejnery nevyužít jinou lokalitu, kde jsou staré kontejnery, které si údržbu zaslouží více, než nové u nádraží. Dle Lídy Zbytovské by kontejnery ale měly především zůstat na očích obyvatel města.  

Diskuze se ovšem netočila pouze okolo GraffitEka. Řešila se také jiná témata, včetně nedostatečné četnosti scházení IT komise. Na závěr z řad veřejnosti zazněla žádost o zveřejnění kontaktů na zastupitele na webových stránkách města. Ty budou uveřejněny po udělení souhlasu jednotlivými zastupiteli.


Vytvořeno: 2. 7. 2019
Poslední aktualizace: 2. 7. 2019 19:41
Autor: Ing. Michaela Nováková