Navigace

Obsah

V Soběslavi má vzniknout nový průmyslový park

Typ: ostatní
Pohled na Soběslav spolu s vizualizací nového průmyslového parkuOŽP MěÚ Soběslav v druhé polovině května zveřejnil na úřední desce nové oznámení záměru. Týká se projektu výstavby průmyslového parku v Průmyslové zóně Soběslav.

Zadavatelem projektu je společnost PZ Soběslav 2 s.r.o. a zpracovatelem Ing. René Skalický, Projekční a inženýrská kancelář, Tábor. Jednatel Petr Prokop a partner spol. EXPRIN Property s.r.o. Pavel Zubatý poskytli redakci o projektu více informací, i když je na počátku.

Nový průmyslový park zahrnuje novostavbu čtyř hal situovaných na východním okraji města.  Projekt je plně v souladu s platným územním plánem města Soběslavi a se záměrem města na rozvoji podnikání v této průmyslové zóně. Výrobní a skladové haly jsou navrženy jako čtyři obdélníkové objekty o celkové zastavěné ploše 71 796 m2 a sloužit by měly pro lehkou výrobu a skladování. Celková plocha záměru je 20,3908 ha (40 % z této výměry činí zeleň). Součástí jsou i parkovací plochy s celkem 789 parkovacími místy pro osobní automobily, 97 nákladními doky a třemi podélnými stáními pro nákladní automobily.

Záměr v současnosti prochází procesem přípravy a schvalování, na kterém závisí realizace samotného projektu a výběr budoucího provozovatele (zjišťování kapacit sítí, posuzování vlivu na životní prostředí - process EIA, získání územního rozhodnutí apod.) Park je v současnosti koncipován univerzálně jak pro výrobu, tak skladování. Součástí hal jsou i kancelářské prostory. Počet parkovacích míst vychází z předpokladu, kolik bude v areálu lidí a mají sloužit jak pro zaměstnance, tak zásobování. Počítají i s výměnou směn (aby se vešla všechna auta i při výměně zaměstnanců). Počet míst pro kamiony vychází z metodiky Ministerstva dopravy ČR a požadavků a norem, které musí z logistického hlediska park splňovat, jedná se o maximální hodnoty. Skutečný počet parkovacích míst, velikost a počet hal bude závislý na příchodu konkrétních podnikatelských subjektů.  

Co se týká vlivu na životní prostředí a čistotu ovzduší jsou dle rozptylové studie v projektu vlastní příspěvky zdrojů znečištění související s posuzovaným záměrem přijatelné a nezpůsobí překračování imisních limitů pro max. hodinové a průměrné roční koncentrace NO2, průměrné roční koncentrace a nejvyšší denní koncentrace částic PM10 a částic PM2,5 a benzen. Vyšší znečištění může souviset s dopravou, na kterou má mít již nyní vliv především dálnice a i podíl benzo(a)pyrenu na případném překračování limitu je přijatelný:  „Dle zpracované rozptylové studie má mnohem větší vliv na znečištění ovzduší z hlediska koncentrací benzo(a)pyrenu dálnice, než doprava, která bude souviset s výstavbou nového průmyslového parku,“ vysvětlil redakci Petr Prokop.

V areálu je projektována zeleň, která by měla snížit negativní dopady na životní prostředí. Dle vyjádření zpracovatele projektu se počítá s vysázením jírovců, vzrostlých kaštanů, které pohlcují benzo(a)pyren. Za účelem vyvážení dopadů na životní prostředí je v něm počítáno také se zelenými plochami na pozemcích, které byly vykoupeny za tímto účelem. „V severní části území byly vykoupeny také pozemky, které jsou využity přímo pro zeleň, naopak v jižní části jsou otevřené poldry, které budou fungovat pro zachycení dešťové vody tak, aby se nikam neodváděla, ale vsakovala se na místě a dále se případně i použila pro zkrápění ploch areálu spol. Rašelina. Tento systém se využije opět k ozelenění území. Vzniknou dva rybníčky o kapacitách 5.400 a 7.500 m3, které dají areálu jiný rozměr a pomohou stavbě po ozelenění zapadnout do zdejší krajiny a zadržet v ní dešťovou vodu,“ sdělil redakci Petr Prokop. Během výstavby budou vybudovány vsakovací a odvodňovací příkopy s hloubkou a šířkou 2 m, které mají dle oznámení záměru zveřejněného OŽP MěÚ Soběslav vsáknout veškerou dešťovou vodu tak, aby odtok dešťových vod z území bezejmennou vodotečí IDTV 10281995 byl max. 10 l/s.

V oznámení  naleznou čtenáři další informace související se životním prostředím. Ke stažení je na elektronické úřední desce na webových stránkách města (zde). Veřejnost, dotčená veřejnost a dotčené orgány mohou zaslat své písemné vyjádření k předmětnému oznámení na adresu Krajský úřad JčK, OZZL, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce KÚ JčK, tj. do 11. 6.

Do oznámení lze nahlédnout i na odboru životního prostředí MěÚ Soběslav (do 08. června) a to v úřední dny (doporučujeme předem návštěvu telefonicky domluvit s vedoucí OŽP – tel. 381 508 160).

Doprava z areálu parku bude svedena přes silnici č. 135 (ve směru na Zvěrotice) na dálnici, nebude tedy nijak zatěžovat dopravní systém ve městě. S výstavbou areálu má souviset vznik cca 200 nových pracovních míst v administrativě. 

Město bude přímým účastníkem veškerých řízení, bude informováno o vývoji projektu a bude se k němu moci vyjadřovat.

Předpokládaný termín zahájení stavby je dle projektu  r. 2021, skutečný termín zahájení ale v současnosti nelze určit a pravděpodobně se odsune. Realizace by měla proběhnout po etapách a dle projektu by měla trvat tři roky.

Vizualizaci , výkres nového průmyslového parku a sadových úprav naleznete v příloze.  


Dokumentaci k oznámení záměru lze stáhnout na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC938.

 

Pozn. redakce. Omlouváme se za nesprávné zařazení jedné z osob zastupující spol. EXPRIN Property s.r.o., které v článku omylem zaznělo. Údaj byl opraven. 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 21. 5. 2020
Poslední aktualizace: 9. 7. 2020 10:10
Autor: Ing. Michaela Nováková