Navigace

Obsah

Průmyslový park v Soběslavi - doplňující informace

Typ: ostatní
Vizualizace průmyslového parku, pohled od ChlebovaDoplňujeme informace k plánované výstavbě průmyslového parku v Průmyslové zóně Soběslav.

Nový průmyslový park zahrnuje novostavbu čtyř hal situovaných na východním okraji města.  Projekt je plně v souladu s platným územním plánem města Soběslavi a s dlouhodobým záměrem města na rozvoji podnikání v této průmyslové zóně. Vznikne na pozemcích, které od města a řady soukromých osob odkoupila spol. Dividend plus s.r.o. Výrobní a skladové haly jsou v současnosti navrženy jako čtyři obdélníkové objekty o celkové zastavěné ploše 71 796 m2 a sloužit by měly pro lehkou výrobu a skladování. Celková plocha záměru je 20,3908 ha (40 % z této výměry činí zeleň). Součástí jsou i parkovací plochy s celkem 789 parkovacími místy pro osobní automobily, 97 nákladními doky a třemi podélnými stáními pro nákladní automobily. Projekt také uvádí výšku výrobní haly A 12,5 m a hal B, C, D 14,7 m, celkovou obsazenost objektu 1 300 zaměstnanci a příjezd 1 600 osobních a 1 100 nákladních aut denně. Jedná se ale o maximální čísla vypočtená na základě předpokladů, standardů a norem a nevypovídají o skutečné budoucí podobě parku.

Záměr v současnosti prochází procesem přípravy a schvalování, na kterém závisí realizace samotného projektu a výběr budoucího provozovatele (zjišťování kapacit sítí, posuzování vlivu na životní prostředí - process EIA, získání územního rozhodnutí apod.) Park je koncipován univerzálně jak pro výrobu, tak skladování a není ještě jasné, o jaký provoz se bude jednat. Součástí hal v projektu jsou i kancelářské prostory. Počet parkovacích míst vychází z předpokladu, kolik bude v areálu lidí a mají sloužit jak pro zaměstnance, tak zásobování. Počítají i s výměnou směn (aby se vešla všechna auta i při výměně zaměstnanců). Počet míst pro kamiony vychází z metodiky Ministerstva dopravy ČR a požadavků a norem, které musí z logistického hlediska park splňovat.

Skutečný počet parkovacích míst, velikost a počet hal bude závislý na příchodu konkrétních podnikatelských subjektů. V budoucnu namísto jedné z hal mohou tedy být například dvě nebo více menších. Haly mohou provozovat různé firmy a může se jednat jak o výrobní firmy, tak určitou formu skladování - vzniknout zde může např. internetový obchod, velké distribuční sklady jako ty u dálnice na Prahu však s ohledem na rozlohu nikoliv.

S výstavbou areálu má souviset vznik cca 200 nových pracovních míst v administrativě. K tomu přibydou zaměstnanci v provozu, přesný počet zaměstnanců ale není znám, protože je závislý na konkrétním provozu a výběru firem. Doprava z areálu parku bude svedena podél dálnice přes silnici č. 135 (ve směru na Zvěrotice) na dálnici, nebude tedy nijak zatěžovat dopravní systém ve městě.

Město je přímým účastníkem veškerých řízení a je informováno o vývoji projektu a bude se k němu vyjadřovat. Po procesu EIA, v rámci kterého je posuzován vliv na životní prostředí, bude následovat žádost o získání územního rozhodnutí, ve kterém se bude moci město vyjadřovat právě k dispozicím stavby.

Starosta města Jindřich Bláha se k projektu vyjádřil a sdělil nám přínosy pro město a jeho okolí, které se vznikem průmyslového parku souvisí: „Rozvoj průmyslové zóny u dálnice D3 má město dlouhodobě zaneseno v územním plánu a také v rozvojové strategii schválené zastupitelstvem města. V navržené průmyslové zóně preferujeme lehkou výrobu s vyšší přidanou hodnotou. S rozvojem průmyslové zóny by ruku v ruce měl jít rozvoj bytové výstavby, která je nyní připravována.

V současné době se na několika místech ve městě objevila petice proti výstavbě průmyslové zóny u dálnice D3 v Soběslavi. Vzhledem k tomu, že některé argumenty v ní uvedené jsou zavádějící, předběžně jsme se dohodli s budoucím investorem, že udělá veřejnou prezentaci tohoto záměru, jakmile to epidemiologická opatření dovolí. Je zcela jistě v zájmu všech, aby občané města měli dostatek relevantních informací.

Každý obdobný projekt má kromě pozitiv samozřejmě i negativa, a proto v současné době probíhá posudek vlivu na životní prostředí, kdy se k němu vyjádří odborníci. Do konkrétní realizace projektu je ještě mnoho let. Strašit občany města agenturními zaměstnanci je předčasné, protože není jasné, které společnosti by v uvedené lokalitě podnikaly. Podle použité technologie může mít firma 500 nebo 100 zaměstnanců včetně administrativy.

Pro porovnání velikosti hal, které jsou projektovány na maximální možnou kapacitu, kterou dovolují příslušné zákony, je potřeba uvést, že halu obdobné velikosti má v Soběslavi firma Motor Jikov (bývalá nová „Lada“), kde pracuje cca 300 lidí.

Město rozvoj potřebuje, neboť trvale klesá počet obyvatel. Podpora podnikání by tento trend mohla obrátit. Obyvatelé města i okolních obcí by zcela jistě rádi pracovali v Soběslavi a nemuseli dojíždět například do průmyslových zón u Tábora. Také bychom byli rádi, aby v Soběslavi zůstávali mladí lidé, kteří odcházejí za prací do vzdálených velkých měst.“

oznámení  naleznou čtenáři další informace související se životním prostředím. Veřejnost, dotčená veřejnost a dotčené orgány mohou zaslat své písemné vyjádření k předmětnému oznámení na adresu Krajský úřad JčK, OZZL, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce KÚ JčK, tj. do 11. 6. Do oznámení lze nahlédnout i na odboru životního prostředí MěÚ Soběslav (do 08. června) a to v úřední dny (doporučujeme předem návštěvu telefonicky domluvit s vedoucí OŽP – tel. 381 508 160).

Do různých odborných studií mohou čtenáři nahlédnout v dokumentaci k projektu, kterou je možné stáhnout na portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC938. V případě nejasností se mohou obracet také na představitele města. Za tímto účelem je možné využít celou řadu komunikačních kanálů, včetně Portálu občana.

Předpokládaný termín zahájení stavby dle projektu je r. 2021, skutečný termín zahájení ale v současnosti nelze přesně určit a pravděpodobně se odsune. Realizace by měla proběhnout po etapách a dle projektu by měla trvat tři roky.

Pozn.: Informace v článku uvedené jsou čerpány z projektu a od jeho zpracovatele p. René Skalického, jednatele firmy EXPRIN a nejvyšších představitelů města. Nejedná se o názor autora článku. 


Přílohy

Vytvořeno: 28. 5. 2020
Poslední aktualizace: 9. 7. 2020 10:10
Autor: Ing. Michaela Nováková