Navigace

Obsah

Ohlédnutí za zářijovým Zastupitelstvem města Soběslavi

Typ: ostatní
Ve středu 25. září se konalo 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi. Byly na něm schváleny nové vyhlášky upravující školské obvody základních a mateřských škol.

V září se konalo zasedání zastupitelstva města, jehož průběh a výstupy stručně shrneme v tomto článku. Vedle změny č. 3 rozpočtu města v prvním bodě programu na něm byla schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Soběslav a části společných školských obvodů. Vyhláška definuje ulice a části města Soběslavi, které do obvodu spadají. V souvislosti s výstavbou a vznikem nových ulic ji bylo potřeba doplnit o ulice Slunečná a V Paloucích (na Sídlišti Svákov). Naopak se zrušily názvy lokalit, které byly historicky chybně uvedeny jako ulice (Na Petřinách, Na Svákově aj.).

Obdobně byla odsouhlasena obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu mateřských škol. Ta nahradila původní vyhlášku, která vymezovala každé z mateřských škol její školský obvod vyjmenováním výčtu ulic a částí města Soběslavi a uzavřením dohod s okolními obcemi. Ke změně vyhlášky došlo v reakci na negativní zkušenost se zařazením dětí do mateřských škol v letošním roce, kdy jedna ze školek nebyla schopna z kapacitních důvodů uspokojit všechny žádosti o přijetí dětí od 3 let, zatímco druhá přijímala i děti od 2 let v rámci své spádovosti. Nově byl navržen pouze jeden školský obvod pro celé území města i smluvních obcí, který pomůže takovéto situace řešit.

Na zastupitelstvu dále zaznělo, jakým způsobem bude město v budoucnosti řešit nedostatečné kapacity mateřských škol. Starosta města Jindřich Bláha (ODS) na zasedání uvedl, že se členové Rady problematikou zabývali na minulé Radě města Soběslavi. Dle statistiky a analýzy budoucího demografického vývoje předškolních dětí v Soběslavi a okolních obcích bude městu Soběslav chybět na pokrytí žádostí o přijetí dětí do mateřských škol cca 40 míst v obou mateřských školách. V souvislosti s odkoupením mateřské školy v Nerudově ulici plánuje město ve školce výstavbu bezbariérového přístupu a další stavební práce, v rámci kterých by mohla být rozšířena kapacita školky o 20 míst. Stejnou záležitostí se bude město zabývat i u MŠ DUHA.   

Bodem programu č. 4 byly Majetkové převody, v rámci kterých byly schváleny prodeje a převody pozemků. Zajímavou informací pro občany může být plánovaná výstavba sportovního zařízení na pozemcích v okolí budovy SŠŘ Soběslav (ul. Jiráskova).

Střední škola řemesel a město Soběslav nechaly vypracovat studii na záměr výstavby revitalizace bývalého areálu Hedva v Soběslavi, která by měla plnit sportovní a volnočasovou funkci jak pro studenty SŠŘ Soběslav, tak pro veřejnost,“ přednesla na zastupitelstvu vedoucí odboru OOSM Jana Křemenová. Pozemky by byly od současného vlastníka spol. LEKA DEM, České Budějovice odkoupeny ve spolupráci s Jihočeským krajem, který by na odkoupených pozemcích vybudoval nové víceúčelové hřiště. Město Soběslav by na odkoupených pozemcích částečně vystavělo nové parkoviště. Ostatní pozemky by sloužily jako prostor určený výhledové zástavbě občanské vybavenosti, např. ubytovacím kapacitám, které v Soběslavi chybí. Podmínkou pro odkoupení pozemků je ale vedle odkoupení určitých pozemků Jihočeským krajem také vyvázání veškerých zatěžujících věcných práv z listu vlastnictví do 30. 9. 2020.

V bodě Různé opět zazněl dotaz na kontakty na zastupitele a členy komisí a výborů. Ty již byly zveřejněny na webových stránkách města a zobrazí se po kliknutí na jméno dané osoby. Dotaz z řad veřejnosti zazněl také na přechody pro chodce na náměstí Republiky, ke kterým se již v průběhu zastupitelstva vyjádřil zastupitel města František Dukát (KSČM). Ten upozornil na to, že chodci na přechodech vstupují řidičům do vozovky i na místech, kde přechod není značený.

Dotaz z řad veřejnosti dále zazněl na téma školství. Pravidelný přispěvatel ve FB skupině "Hlas rodičů Soběslav" Petr Chvojka vznesl na zastupitelstvu dotaz ohledně komise kultury, školství a cestovního ruchu týkající se její dosavadní činnosti a zaměření komise. Dotázal se, zda byl či bude realizován dotazník, který zahrne a zohlední i názory veřejnosti. Starosta Jindřich Bláha v reakci na dotaz p. Chvojky ujasnil některé pojmy: "Školu řídí ředitel dle příslušných zákonů, Rada města Soběslavi vykonává funkci zřizovatele školy, nicméně nepřísluší jí mluvit do činnosti ředitele a komise kultury, školství a cestovního ruchu je iniciativním orgánem rady města."

K dotazníku se vyjádřila předsedkyně komise Irena Molíková (KDU-ČSL), která zmínila, že komise v minulosti spolupráci ředitelům škol nabídla. Zároveň zmínila, že bude komise v rámci vlastních kompetencí ráda spolupracovat, ale iniciativa by měla vzejít i ze strany ředitelů a rodičů. V minulosti se již komise sešla s paní Ivou Čejkovou a projednala připomínky od skupiny rodičů, se kterými se I. Čejková sešla. Komise připomínky ředitelům předala. 

Petr Chvojka dále uvedl, že v Soběslavi spatřuje poměrně širokou skupinu rodičů, kteří se nedokáží ztotožnit s klimatem a metodikou výuky na základních školách a mají problémy komunikovat své názory s řediteli škol. Proto vnímali komisi kultury, školství a cestovního ruchu pozitivně, protože v ní spatřovali prostor pro hlubší diskuzi. Zároveň se přimluvil za modernější trendy vzdělávání na základních školách.

Starosta města Jindřich Bláha následně vyzval P. Chvojku k projednání připomínek s místostarostou města Pavlem Lintnerem (SNK). Dále bylo doporučeno, aby se rodiče se svými názory obraceli na školskou radu.

Z diskuze v průběhu zastupitelstva jsme se dále dozvěděli o plánovaném vybudování dvou dobíjecích stanic pro elektromobily nedaleko fitness centra Restartgym. Město Soběslav také připravuje změnu finančních příspěvků na sportovní činnost, která bude předmětem jednání na prosincovém zasedání zastupitelstva. Podpora sportovní činnosti se bude týkat všech sportovních zařízení, které ve městě sportovní činnost provozují.


Vytvořeno: 2. 10. 2019
Poslední aktualizace: 4. 10. 2019 19:53
Autor: Ing. Michaela Nováková