Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Soběslav

 

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou novým nástrojem územního plánování. Legislativní rámec ÚAP je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Pořizuje je úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

ÚAP obsahují:

  • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (119 sledovaných jevů), jejichž výstupem jsou: výkres hodnot území, výkres limitů využití územívýkres záměrů na provedení změn v území,
  • rozbor udržitelného rozvoje území, který je zpracován na základě SWOT analýzy v tematickém členění na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci a hospodářské podmínky a jehož výstupem je výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Úřad územního plánování ÚAP průběžně aktualizuje na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořizuje jejich úplnou aktualizaci.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

IOP

ÚAP ORP Soběslav 2016

4.Aktualizace územně analytických podkladů 2016

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 164x

Výkres hodnot Staženo: 126x

Výkres limitů Staženo: 107x

Výkres záměrů Staženo: 178x

Rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 103x

Výkres problémů Staženo: 114x

ÚAP ORP Soběslav 2014

3. Aktualizace územně analytických podkladů 2014

Podklad pro rozbor udrzitelneho rozvoje Staženo: 689x

Rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 502x

Výkres hodnot území Staženo: 443x

Výkres limitů území Staženo: 427x

Výkres záměrů území Staženo: 533x

Výkres problémů území Staženo: 437x

ÚAP ORP Soběslav 2012

2. Aktualizace územně analytických podkladů 2012

Výkres hodnot Staženo: 530x

Výkres limitů Staženo: 539x

Výkres záměrů Staženo: 583x

Výkres problémů Staženo: 510x

Rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 377x

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 534x

ÚAP ORP Soběslav 2010

1. Aktualizace územně analytických podkladů 2010

Výkres záměrů Staženo: 556x

Výkres problémů Staženo: 416x

Stránka