Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Soběslav

 

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou novým nástrojem územního plánování. Legislativní rámec ÚAP je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Pořizuje je úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

ÚAP obsahují:

  • podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (119 sledovaných jevů), jejichž výstupem jsou: výkres hodnot území, výkres limitů využití územívýkres záměrů na provedení změn v území,
  • rozbor udržitelného rozvoje území, který je zpracován na základě SWOT analýzy v tematickém členění na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci a hospodářské podmínky a jehož výstupem je výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Úřad územního plánování ÚAP průběžně aktualizuje na základě nových údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořizuje jejich úplnou aktualizaci.

www.strukturalni-fondy.cz/iop

IOP

ÚAP ORP Soběslav 2014

3. Aktualizace územně analytických podkladů 2014

Podklad pro rozbor udrzitelneho rozvoje Staženo: 572x

Rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 360x

Výkres hodnot území Staženo: 328x

Výkres limitů území Staženo: 306x

Výkres záměrů území Staženo: 404x

Výkres problémů území Staženo: 323x

ÚAP ORP Soběslav 2012

2. Aktualizace územně analytických podkladů 2012

Výkres hodnot Staženo: 373x

Výkres limitů Staženo: 387x

Výkres záměrů Staženo: 402x

Výkres problémů Staženo: 359x

Rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 287x

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 429x

ÚAP ORP Soběslav 2010

1. Aktualizace územně analytických podkladů 2010

Výkres hodnot Staženo: 363x

Výkres limitů Staženo: 329x

Výkres záměrů Staženo: 426x

Výkres problémů Staženo: 316x

Rozbor udržitelného rozvoje území Staženo: 473x

Podklad pro rozbor udržitelného rozvoje Staženo: 821x

ÚAP ORP Soběslav 2008

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Soběslav 2008

Výkres hodnot území Staženo: 295x

Výkres limitů využití území Staženo: 354x

Stránka